Doctorat

Admitere doctorat 2019-2020

Detalii se gasesc aici

Pentru candidații români și cei străini din țări UE

Admiterea candidaților romani și a celor străini din tari ale Uniunii Europene la studii universitare de doctorat în domeniile: “Ingineria Sistemelor” (IS) și “Calculatoare și Tehnologia Informației” (CTI) in anul universitar 2017-208 se organizează în două sesiuni:

Sesiunea I după următorul program:

 • 26.06 – 30.06.2017: perioada de înscriere (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)

 • 04.07.2017, ora 14:00: susținerea probei de concurs in salile: ED119 (pentru domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor – IS) respectiv ED010 (pentru domeniul de doctorat Calculatoare si Tehnologia Informatiei – CTI) ale facultatii de Automatica și Calculatoare și validarea rezultatelor concursului, semnarea precontractelor de studii doctorale și înscrierea doctoranzilor (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)

Comisiile de concurs pentru admiterea la doctorat in sesiunera I (iunie-iulie) 2017:

COMISIA Ingineria Sistemelor

COMISIA Calculatoare si Tehnologia Informatiei

  Presedinte: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu   Presedinte: Prof.dr.ing. Nicolae Tăpuş
  Prof.dr.ing. Radu Dobrescu   Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
  Prof.dr. ing. Dan Ştefănoiu   Prof.dr.ing. Valentin Cristea
  Prof.dr.ing. Cristian Oară   Prof.dr.ing. Ştefan Trăusan-Matu
  Secretar: Prof.dr.ing. Monica Drăgoicea   Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
  Secretar: Drd.ing. Cristian Chilipirea

Precizări privind procedura de organizare si desfasurare a admiterii la doctorat in UPB în sesiunea iunie-iulie 2017:

 1. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat in sesiunea iunie-iulie 2017 este de 150 RON iar pentru candidaţii ce au absolvit un program de masterat in UPB taxa de înscriere este de 100 RON.
 2. Fisele de inscriere la admiterea la doctorat (Anexele 2, 3, 5) se distribuie tuturor absolventilor programelor de masterat din UPB in momentul inscrierii la examenul de dizertatie, prin Secretariatele facultatilor.
 3. In perioada 26-30 iunie 2017, la examenele de dizertatie, dupa comunicarea rezultatelor de către Preşedintele comisiei, Secretarul comisiei de dizertatie colecteaza fisele de inscriere la doctorat ale absolventilor interesati precum si taxele de inscriere aferente pentru care se elibereaza chitante tip, candidatii fiind inscrisi de drept la concursul de admitere la doctorat fara a mai fi nevoie de depunerea altor acte care se afla in dosarele de la facultati.
 4. In data de 4 iulie 2017 are loc proba orala a concursului de admitere la doctorat, pe domenii (IS si CTI) in fata comisiei propusa de Scoala doctorala de Automatica si Calculatoare. La sfarsitul probei, secretarul comisiei de admitere înmâneaza candidatului admis precontractul de studii doctorale care se completeaza pe loc. Contractul final de studii doctorale va fi completat si semnat in perioada 20-30 Septembrie 2017.

Documente utile:

Sesiunea II după următorul program:

 • 4.09-20.09.2017: perioada de înscriere (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)

 • 21.09-22.09.2017: susținerea probei de concurs (sălile: ED119 (IS) și ED010 (CTI), facultatea de Automatica și Calculatoare) și validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale și înscrierea doctoranzilor (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308)

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate pentru anul universitar 2017-2018 de:

 1. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale;

 2. UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, pentru doctoratul în regim cu taxă .

Ocuparea locurilor în regim cu taxă se confirmă prin achitarea primei rate a taxei de studii și încheierea contractului de studii în termenele precizate de înscriere a candidaților admiși cu taxa.

Înscrierea candidaților

Locurile alocate școlii doctorale Automatica și Calculatoare (SD_AC) pentru admiterea la doctorat pe regimuri de finanțare (de la buget sau cu taxă) in anul 2017-2018 se vor aduce la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul facultatii și al Scolii doctorale.

Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diploma de master sau echivalenta acesteia. Absolvenții cu diploma de licența sau echivalenta, eliberate pana în anul absolvirii primei promoții de licența organizata în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 (învățământ de lunga durata) au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat. Pot participa și absolvenții studiilor universitare efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul MENCS, ca fiind studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere domeniile de doctorat IS și CTI se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de finalizare a învățământului universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat.

Candidatul roman sau dintr-o țară UE la concursul de admitere la doctorat va depune la secretariatul școlii doctorale Automatica și Calculatoare (Birou Doctorat UPB, Rectorat sala R308) un dosar de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (Anexa 2)

 2. Fișă personală de înscriere (Anexa 3)

 3. Curriculum vitae

 4. Lista de lucrări publicate

 5. Documente originale și copii:

  • diplome de absolvire (licență, masterat);

  • suplimente la diploma (licență, masterat)

  • diploma de bacalaureat

  • certificat de naștere

  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)

  • Nota: Certificarea conformității cu originalul a copiilor depuse la dosar este efectuata de către persoana care are atribuții desemnate in acest sens

 6. Chitanță de plata a taxei de înscriere

 7. Copie după buletin/carte de identitate.

 8. Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 9. Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON și se achită la casieria UPB. Pentru candidații înscriși in sesiunea I (iulie 2017), taxa este de 150 RON. Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat, sunt scutiți de plata taxei de înscriere, pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați.

Desfășurarea concursului de admitere

Proba de concurs pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea orală a preocupările proprii de cercetare științifică, a bibliografiei studiate și a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Această prezentare este urmată de o discuție clarificatoare cu membrii comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat in domeniul respectiv: IS sau CTI.

Cu prilejul susținerii probei de concurs candidații sunt apreciați în raport cu nivelul de pregătire și informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării și cu capacitatea de a formula soluții și căi de rezolvare (teoretice și experimentale) pentru o temă de cercetare.

Fiecare dintre membrii comisiilor de concurs acordă candidatului o notă (întreagă) de la 1 la 10. Media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de toti membrii comisiei de concurs. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat și media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și masterat. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

Atunci când este necesară departajarea mai multor candidați care au aceeași medie se utilizeaza, în această ordine, următoarele criterii: a) media obținută la proba de concurs; b) media generală a anilor de studii de licență.

Rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat se afișează la secretariatul Scolii doctorale Automatica și Calculatoare (Birou Rectorat sala R308) în ziua concursului de admitere pentru fiecare sesiune – Sesiunea I, respectiv Sesiunea I. Eventualele contestații privind rezultatele probei de concurs pentru admiterea la doctorat se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la secretariatul școlii doctorale Automatica și Calculatoare. Listele cu candidații care au obținut bursa de la bugetul de stat se afișează numai după Sesiunea II.

Date de contact pentru înscriere la concursul de admitere (sesiunile iulie și septembrie 2017): dosarele candidatilor la concursul de admitere la studii de doctorat IS și CTI se depun în Birul Doctorat Rectorat UPB, sala R 308, secretar dna. Cătălina Dărăban, telefon, 0214029464, adresa de e-mail catalina.daraban@upb.ro


 

Pentru candidații străini din țări non-UE

Înscrierea candidaților

 1. Candidatul străin, cetățean al unei țări care nu apartine Uniunii Europene care doreste sa urmeze unul dintre programele de studii doctorale ”Calculatoare și Tehnologia Informatiei” (CTI) sau ”Ingineria Sistemelor” (IS) va transmite Scolii doctorale Automatica și Calculatoare din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) in mod direct (prin fax: +40 21 3170912 sau e-mail: catalina.daraban@upb.ro) sau prin Ministerul Educatiei Nationale din Romania (in cazul candidatilor inclusi in programe suport pentru studii de doctorat in tarile lor de origine) o cerere redactata in limba engleza, semnata și datata, prin care solicita de a fi acceptat in unul din aceste doua domenii de doctorat. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente redactate in limba engleza:
  1. Scrisoare de intentie, in care precizeaza domeniul de doctorat (IS sau CTI), tema de interes și eventual conducatorul stiintific.
  2. Diplome de absolvire a studiilor (licenta și master), cu calificative, din care sa rezulte ca obtinut minimum 70% din totalul punctajului fiecaruia dintre aceste programe de studiu.
  3. Atestare a cunostintelor de limba engleza. Candidatul va face dovada unuia dintre urmatoarele certificate:
   • TOEFL CBT (cu punctaj mai mare decat 235);
   • TOEFL PBT (cu punctaj mai mare decat 575);
   • TOEFL IBT (cu punctaj mai mare decat 100);
   • Cambridge/ESOL (cel putin cu nivel C1);
   • IELTS (cu punctaj mai mare decat 6.5).
  4. CV și lista lucrarilor stiintifice, proiecte stiintifice la care a participat, brevete.
  5. Doua recomandari din partea unor profesori universitari cu care a lucrat.
 2. Candidatul va trimite un dosar cuprinzand aceste documente Scolii doctorale de Automatica și Calculatoare, la adresa de corespondenta: Scoala doctorala Automatica și CalculatoareUniversitatea Politehnica din BucurestiRectorat, camera 308Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, 060042 BucurestiRomania

Desfășurarea concursului de admitere

 1. Scoala doctorala Automatica și Calculatoare analizeaza dosarul candidatului și decide acceptarea sau respingerea cererii acestuia. In cazul acceptarii cererii, candidatul va fi anuntat și contactat pentru convenirea datei la care el va sustine un interviu in vederea admiterii in programul de studii de doctorat.
 2. Candidatul sustine interviul pentru admiterea la doctorat in domeniul ales: IS sau CTI.
 3. In cazul in care candidatul este admis, Scoala doctorala Automatica și Calculatoare numeste un conducator stiintific și comunica candidatului acordul de principiu privind admiterea in programul de studii de doctorat ales.
 4. Admiterea efectiva a candidatului in programul de studii de doctorat este conditionata de primirea de catre Scoala doctorala Automatica și Calculatoare a dosarului candidatului cu toate documentele in original și traducere legalizata pana la data de 1 octombrie a anului curent.

Documente utile