Doctorat

Admitere doctorat 

baner_sdac

Calendar admitere doctorat 2023

Informații despre admiterea la doctorat 2023 vor fi disponibile în curând.

Calendar admitere doctorat 2022

4 aprilie – 22 septembrie 2022 Validarea dosarului, înscrierea și admiterea candidaților.
Platformă înscriere candidați: https://admitere.pub.ro.
27 aprilie 2022
27 mai 2022
27 iunie 2022
20 iulie 2022
29 august 2022
23 septembrie 2022
Validarea dosarelor de către secretariatul SD-AC.
Evaluarea dosarelor de către conducătorii de doctorat.
29 aprilie 2022
31 mai 2022
30 iunie 2022
22 iulie 2022
31 august 2022
26 septembrie 2022
Rezultate evaluare și acordarea calificativului Admis/Respins.
[Rezultate aprilie 2022]
[Rezultate mai 2022]
[Rezultate iunie 2022]
[Rezultate iulie 2022]
[Rezultate august 2022]
[Rezultate septembrie 2022]
Înmatricularea candidaților acceptați care au toate diplomele de studii.
27–28 septembrie 2022 Evaluarea dosarelor de către Comisia de admitere și alocarea burselor MEN în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
[Listă finală admitere și burse]
28–30 septembrie 2022 Înmatricularea candidaților rămași neînmatriculați.
1 octombrie 2022 Începerea stagiului doctoral.

Legislație și regulament admitere

SD-AC organizează ocuparea locurilor disponibile pe bază de concurs conform următoarelor reglementări:

  • Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat IOSUD – UPB [link].
  • Regulamentul de funcționare al Școlii Doctorale de Automatică și Calculatoare [link].

Admiterea la doctorat se face în limita locurilor alocate anual de:

  • Ministerul Educației pentru doctoratul în regim de finanțare de la bugetul de stat sub formă de granturi doctorale.
  • UPB, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, pentru doctoratul în regim cu taxă, care este suportată de către doctorand. Cuantumul taxelor este publicat aici [link].

Contractul de doctorat încheiat între doctorand și Universitatea Politehnica din București este realizat după modelul următor: studenți români [link] sau studenți străini [link].

Admitere

Pasul 1: Validare și consiliere

Candidații trebuie să inițieze completarea aplicației de admitere, cât mai din timp, pentru buna desfășurare a procesului de admitere folosind platforma https://admitere.pub.ro, secțiunea Doctorat 2022. Pentru identificarea conducătorului de doctorat pentru coordonarea programului de doctorat, în conformitate cu tematicile de cercetare dorite vă rugăm să consultați secțiunea dedicată din cadrul site-ului școlii doctorale [link].

Pasul 2: Înscrierea la concurs

Candidații depun online dosarul de înscriere in platforma www.admitere.upb.ro, in perioada 04.04.2022-22.09.2022, dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere (Anexa 2) [descarcă];

b) Curriculum vitae (se recomandă formatul Europass [link]);

c) Lista de lucrări publicate;

d) Documente copii conform cu originalul* (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele în original):

  • diplome de absolvire (licenţă, masterat, lunga durata);
  • suplimente la diploma (licenţă, masterat);
  • diploma de bacalaureat;
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul);

e) Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online;

f) Copie buletin/carte de identitate;

g) Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4) [descarcă];

h) Propunerea de tematica pentru studiile doctorale (PhD proposal) în limba română sau în limba engleză (Anexa 5) [descarcă];

i) Scrisoare de recomandare de la un expert în domeniu.

*Candidații care absolvă în cursul anului 2022 un program de master se pot înscrie și participa la concursul de admitere, iar ulterior absolvirii programului de master, aceștia vor depune documentele de studii (diplome și foi matricole) la dosarul de concurs.

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON. Pentru candidații înscriși în perioada aprilie-iulie 2022, taxa de înscriere este de 150 RON, cu excepția candidaților care absolvă un program de masterat în cadrul UPB pentru care taxa de înscriere este de 100 RON.

Pasul 3: Evaluarea dosarului și a candidatului

SD-AC asigură permanent transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor impuse candidaţilor, egalitatea de șanse și nediscriminarea de orice tip.

Conducătorul de doctorat evaluează individual dosarul de concurs al candidatului, validând sau invalidând aplicația acestuia. Pentru avizului pozitiv al conducătorului de doctorat se poate organiza un interviu online pe platforma Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi [link]). În cadrul interviului, candidatul este așteptat să prezinte pe scurt parcursul său academic și profesional și, după caz, rezultatele de cercetare cele mai relevante. De asemenea, candidatul va expune tematica și preocupările de cercetare ştiinţifică vizate în cadrul tezei de doctorat, cu accent pe contribuțiile și soluțiile noi ce vor fi investigate.

În urma evaluării, candidatul primește calificativul Admis sau Respins. În cazul în care este Admis, acestuia îi este alocat un loc la programul doctoral din cadrul SD-AC.

Pasul 4: Alocarea burselor de doctorat

În perioada 27-28 septembrie 2022, Comisia de admitere realizează evaluarea dosarelor candidaților declarați Admiși în vederea acordării burselor de doctorat.

Candidaţii vor fi apreciaţi în raport cu nivelul de pregătire şi informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenția orientările majore ale cercetării, cu capacitatea de a formula soluţii şi căi de rezolvare (teoretice şi experimentale) pentru tema de cercetare vizată, cât și cu privire la capacitatea de a urma programul doctoral.

Criteriile cantitative de evaluare sunt prezentate în Metodologia de admitere, articolul 5 (Anexa 3) [link].

Pasul 5: Înmatriculare

Rezultatele concursului de admitere sunt validate și afișate pe pagina de admitere a SD-AC (vezi calendarul admiterii).

Toți candidații declarați admiși se vor înmatricula online în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor (condiționată de prezentarea dovezii privind absolvirea unui program de masterat (diplomă de masterat sau adeverință de absolvire, foaie matricolă)).

Înmatricularea constă în încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a taxei de înmatriculare în valoare de 50 RON. Aceasta se achită online, toate informațiile necesare fiind disponibile în platformă.

Toți candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de doctorat până la începutul anului universitar 2022-2023.

Pentru candidații străini din țări UE și non-UE

Pentru candidații cetățeni ai statelor UE  înscrierile se fac în conformitate cu:
https://international.upb.ro/international-students/applying/students-from-eu-countries

Pentru candidații cetățeni ai statelor non-UE înscrierile se fac în conformitate cu:
https://international.upb.ro/international-students/applying/students-from-non-eu-countries

Studenții străini vor urma aceleași proceduri și același flux de validare a dosarelor și admitere ca cetățenii români. Aceștia se pot prezenta la concursul de admitere începând cu luna iulie 2022 după validarea actelor de înscriere.