Centre şi laboratoare

Facultatea de Automatică şi Calculatoare îşi desfaşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul unor centre de cercetare şi laboratoare de cercetare. Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile facultăţii, cercetarea ştiinţifică fiind orientată pe proiecte şi programe naţionale, europene şi internaţionale. Abordând domenii strategice cum ar fi ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, automatică avansată, noi tehnologii informatice sau sisteme de conducere, cercetarea ştiinţifică din facultate acoperă o gamă largă de tematici ce se regăsesc în rezultate semnificative la nivel teoretic cât şi practic, în proiecte de cercetare câştigate în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale, în cooperări cu companii prestigioase naţionale şi multi-naţionae, cărti ştiintifice şi un număr semnificativ de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu sau lucrări ale unor conferinţe semnificative în domeniu.

Facultatea dispune de o infrastructură de cercetare modernă, cu echipamente de ultimă generaţie, reprezentativă pentru invatamantul tehnic superior din ţara, de care beneficiază atât cadrele didactice cât şi studenţii din Şcoala Doctorală a Facultăţii sau studenţii de la masterat şi licenţă. Anumite laboratoare de cercetare au fost realizate ca rezultat al colaborării cu institute de cercetare şi companii de profil din ţară: IBM, Intel, Cisco, Microsoft, UTI, ASTI, si altele.
Studenţii cu rezultate foarte bune la invăţătură pot participa la contractele de cercetare ale cadrelor didactice, au ocazia de a efectua stagii de pregătire în cercetare şi işi pot pregati proiectul de diploma sau de disertaţie în centrele si laboratoarele de cercetare existente in facultate.

 

Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei

Centrul Naţional de Tehnologia Informaţiei (CNTI) este parte a Universităţii Politehnica din Bucureşti şi este condus de către Departamentul de Calculatoare. Misiunea centrului este de a promova activităţi de cercetare avansată şi inter-disciplinară, de a dezvolta noi paradigme de colaborare între cercetătorii din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi cercetători din alte domenii, de a dezvolta potenţialul uman prin programe educaţionale adresate absolvenţilor Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (Masterat, Doctorat) şi de a oferi comunităţilor academice şi din industrie din România accesul local şi la distanţă la o infrastructură puternică de calcul. CNTI dezvoltă proiecte de cercetare, la nivel naţional şi internaţional, în colaborare cu centre şi instituţii similare. El are parteneriate şi cu companii de profil în care facilitează inovarea şi transferul de tehnologie avansată.

CNTI cuprinde mai multe laboratoare de cercetare, după cum urmează.

 • High Performance Computing Center: Programarea sistemelor de calcul paralele: MPI, OpenMP şi mod hibrid, Cell Computing, suport pentru utilizatorii sistemelor de calcula le centrului · https://cluster.grid.pub.ro/
 • CoLaborator: Activităţi de cercetare in domeniul calculului de înaltă performanţă (HPC), cercetări avansate şi interdisciplinare care necesită resurse HPC, managementul resurselor HPC, planificarea taskurilor şi tehnici de optimizare a calculalor de înaltă performanţă.
 • Sisteme distribuite şi Grid: Dezvoltarea de platforme de înaltă performanţă scalabile, tolerante la defect pentru colectarea de informaţii şi vizualizarea sarcinilor de prelucrare; prototiparea, monitorizarea şi evaluarea reţelelor eterogene de senzori wireless
 • Inteligenţă artificială şi sisteme multi-agent: Arhitecturi de sisteme multi-agent, mecanisme de coordonare, negociere automată, învăţare agent şi multi-agent; auto-organizare, calcul afectiv, încredere şi reputaţie · http://aimas.cs.pub.ro/
 • Inteligenţă ambientală (AmI Lab): Dezvoltarea mediilor inteligente, personalizarea mediului, calcul contextual, agenţi inteligenţi şi servicii Web semantice şi contextuale · http://erric.eu/ambient-intelligence-lab
 • Construcţia colaborativă a cunoştinţelor susţinută de calculator: Software de colaborare folosit pentru a sprijini şi a analiza activitatea în cadrul echipelor virtuale; utilizarea de mesagerie instant, forumuri de discuţii, wiki-uri, folksonomii, reţele sociale şi web-ul semantic pentru construcția cunoașterii colaborative și creativitatea de grup; cercetare interdisciplinară în prelucrarea limbajului natural, text mining, ontologii, web semantic, și rețelele sociale.
 • E-learning şi interacţiunea om-calculator: e-leraning colaborativ şi personalizat, e-learning inteligent, medii sociale mobile
 • Grafică pe calculator, prelucrarea imaginilor şi realitate virtuală: metode şi algoritmi avansaţi de randare fotorealistă în timp real; tehnici de randare GPGPU şi multi-GPGPU; prelucrarea imaginilor medicale; vizualizarea datelor volumetrice; computer animation; spaţii virtuale cu navigare i interacţiune în timp real pentru e-learning şi e-science
 • e-Business (e-Business Academy) & e-Government: Cercetare, dezvoltare şi activităţi de instruire în domeniul e-serviciilor, în particular e-business, e-guvernare şi servicii mobile, proiectarea sistemelor de e-guvernare pentru sectorul public

 

Centrul de Cercetări în Informatică Industrială, Robotică şi Ingineria Materialelor

 • Sisteme de Control in Timp Real: Sisteme multiprocesor și multi-tasking RTOS; Microprogramare si retele PLC; Sisteme expert pentru aplicații în timp real; Securitatea retelei și a sistemelor; Servicii web și cloud computing; Medicina bazată pe informație și e-Sănătate (e-Health).
 • Inteligenta Artificiala si Robotica: Controlul inteligent si cognitiv al robotilor; Comunicare om-robot; Inspecție vizuală automata și ghidare vizuala pentru roboți; Roboți folositi inservicii, Integrarea robotilor în procesul de fabricație; Vehicule ghidate automat; Controlul avansat al mișcării robotilor.
 • Achizitia, prelucrarea și transmisia datelor: Structuri de achizitie a datelor, procesarea primara a datelor, matrici de senzori; Prelucrarea datelor pentru transmisia pe canale cu perturbatii, compresia datelor; Controlul accesului la mediu, optimizarea fluxului de informații, Comunicatii industriale, LAN, Magistrale de câmp, protocoale decomunicatie; Transmisia datelor cu toleranta la defect.
 • Producția holonica orientata pe agenti: Sisteme multi-agent pentru reengineering la nivel de shop-floor; Sisteme de executie a productiei holonice; Topologii de controlsemi-heterarhice; Sisteme mixte de planificare si programare; Inteligenta distribuită în procesul de fabricație; Produse inteligente; Automatizare bazata pe produs; Infotronica si sisteme  informatice extinse; Arhitecturi orientate pe servicii pentru productie.
 • http://www.cimr.pub.ro

 

Centrul de Automatică, Controlul Proceselor şi Calculatoare

 • Automatică şi structuri de control avansate: achiziţia şi prelucrarea datelor, identificarea şi controlul sistemelor, supervizare, decizii de control şi diagnosticarea proceselor, informatică şi comunicare pentru medii industriale, software CAD, aplicaţii de control în timp real
 • Modelarea proceselor şi prelucrarea semnalelor: prelucrarea semnalelor, modelarea şi simularea sistemelor, sisteme de comunicaţii pentru mediu industrial

Centrul de Control Inteligent şi Bioinginerie

 • Sisteme inteligente hibride şi arhitecturi bazate pe cunoştinţe, tehnici fuzzy şi reţele neurale, arhitecturi avansate pentru sisteme de control autonome şi hibride
 • Tehnici de control predictiv-adaptive pentru procese lente, controlul inteligent al mişcărilor roboţilor mobili şi a dispozitivelor electrice, agenţi inteligenţi cooperativi în robotică, modelarea şi controlul proceselor biologice, decizii inteligente şi tehnici de diagnosticare în medicină, instrumente de diseminare via Internet

 

Laboratorul de Sisteme Dinamice: Control, Optimizare şi Algoritmi Numerici

 • Reglarea sistemelor: multivariabile, liniare, neliniare, cu timp mort, singulare; Reglare robustă,
  teorii Riccati și Popov generalizate; jocuri diferențiale; reglare H-2 și H-infinit optimală;
  sisteme descriptor și generalizate; tehnici de factorizare și fascicole matriciale; sisteme reconfigurabile
  și tolerante la defecte;
 • Optimizare: probleme convexe structurate; metode paralele și distribuite pentru probleme de dimensiune
  mare/uriașă; metode de gradient de complexitate redusă; metode de descreștere pe coordonate, descompuneri Newton
  și duale; Reglare și optimizare embedded; aplicații la reglarea distribuită a sistemelor în rețea, estimarea
  în rețele de senzori, prelucrare de semnal;
 • Algoritmi numerici: metode numerice în automatică; metode numerice pentru analiza și sinteza sistemelor;
  prelucrare avansată de semnal; programare semidefinită.

 

Platforma Control Avansat şi Noi Tehnologii Informatice

CANTI – Platforma de cercetare interdisciplinara a facultăţii

 • Aplicaţii ale controlului avansat şi ale noilor tehnologii informatice în: biologie, medicină, transporturi, chimie, urbanistică, calitatea vieţii, lingvistică, sociologie, finanţe.
 • Cercetare interdisciplinară cu participarea membrilor facultatii de Automatică şi Calculatoare în colaborare cu colective din alte facultăţi ale UPB, din alte unităţi de învăţământ şi cercetare din ţară şi din străinatate.
 • Elaborarea de programe pentru învăţământul de master şi doctorat, în colaborare cu universităţi europene.