UPDATE – Cazări în căminele UNSTPB în anul universitar 2023-2024

26.09.2023

UPDATE:

PROGRAM CAZĂRI - 9:00-15:00

 

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

CAZĂRI AN UNIVERSITAR 2023-2024

 Cazarea studenţilor Facultăţii de Automatică şi Calculatoare se face în perioada Vineri 29 septembrie 2023 – Duminica 1 octombrie 2023. 

Programarea pe zile pentru cazarea studenților repartizați în cămin este următoarea: Vineri 29.09 – anii 2 și 3 licență, Sâmbătă 30.09 – anul 1 licență și Duminică 1.10 – anul 4 licență și studenții de la master.

Studenții care nu se cazează în intervalul programat își pierd repartizarea în cămin – excepție făcând cazurile de forță majoră.

 Formalităţile de cazare se vor efectua în localul facultăţii – HOL EC – şi nu la cămin! Fiecare solicitant va avea asupra sa următoarele :

 • Cartea de identitate (original + copie; copia se va depune la cămin) ;
 • Dovada plății regiei de cămin pe prima lună sau pe primele 3 luni, după caz – conform Anunțului cu privire la cazările în căminele UNSTPB în anul universitar 2023-2024  [1] –  sau actele doveditoare pentru scutire/reducere regie de cămin (original + copie; copia se va depune la cămin). Atenție: Plata nu se poate efectua în numerar la facultate ci trebuie efectuată anterior prin transfer bancar în contul UPB conform [1].

 Scutirea/reducerea la regia de cămin este posibilă pentru categoriile de studenți menționate în [1]  pe baza actelor doveditoare care vor fi aduse la facultate în ziua în care se cazează:

 • Studenţii la buget, copii de cadre didactice și didactic auxiliar aflați in activitate sau pensionați  - pe baza unei adeverinţe emisă sau după caz vizată de Inspectoratul Şcolar Județean sau Universitate;
 • Studenţii la buget, orfani de unul sau ambii părinţi – pe baza copiei certificatului de deces;
 • Studenţii la buget, proveniţi dintr-un centru de plasament – pe baza unei adeverințe doveditoare;
 • Studenţii la buget, proveniţi din familii monoparentale – pe baza actelor doveditoare și a unei declarații pe proprie răspundere a studentului.
 • Studenții la buget, care se încadrează in prevederile Legii 448/2006, art.16 alin.(8) pe baza unei  adeverinţe de handicap (beneficiază de o reducere de 50%);
 • Studenţii străini bursieri ai statului român sau scutiți de plata taxelor de școlarizare, pe baza documentelor care să dovedească faptul că au acest statut;

 După depunerea actelor doveditoare la facultate și primirea contractului de cazare, studenții se vor prezenta în aceeași zi la administrația căminului pentru semnarea contractului cu administrația și cazarea efectivă. Actele necesare aici sunt următoarele: 

 • cererea de cazare aprobată de președintele comisiei de cazare (primit de la comisia de cazare – in original); 
 • contractul generat de baza de date (primit de la comisia de cazare);
 • copie CI 
 • dovada plății regiei de cămin pe prima lună sau primele 3 luni, dupa caz – sau actele doveditoare pentru scutire/reducere regie de cămin (copie).

Repartizarea pe camere se afişează pe https://studenti.pub.ro/ cel târziu cu Joi  28.09.2023.

Notă: Studenţii care nu au fost repartizaţi în prima etapă vor depune cereri la decanat în zilele de cazare, urmând să fie repartizați în limita locurilor disponibile.

[1] https://acs.pub.ro/noutati/cazarile-in-caminele-unstpb-in-anul-universitar-2023-2024/


Declaratie familie monoparentala

Anunt cu privire la cazările în căminele UNSTPB în anul universitar 2023-2024: