Stagii de practică 2019-2020

stagii.fw_

Au fost emise decizii de aprobare a conventiilor de practica incheiate intre Facultatea de Automatica si Calculatoare, parteneri de practica (firme) si studenti. Acestea vor fi disponibile in curand pe platforma acs.curs.pub.ro in sectiunea practica.

Pentru semnarea conventiilor de practica incheiate intre Facultatea de Automatica si Calculatoare, parteneri de practica (firme) si studenti se propun urmatoarele variante:

V1. Pe platforma acs.curs.pub.ro vor fi disponibile decizii privind aprobarea conventiilor de practica. Conventiile au fost aprobate de Facultatea de Automatica si Calculatoare pentru Pentru studentii mentionati in anexa deciziilor. In baza deciziilor se poate opta pentru aducerea conventiilor, in original, pentru semnare, incepand cu 25 august si pana la data ce va fi comunicata pentru colocviului de practica. Programarea va fi afisata in curand. Impreuna cu conventiile, vor fi depuse la secretariat si  celelate documente necesare pentru sustinerea colocviului de practica.

V2. Pentru cazul in care este necesara semnarea in original a conventiei de practica, inainte de termenul prevazut in V1, studentul se poate programa pe adresa secretariat@acs.pub.ro sau dupa caz prin contactarea responsabilul de practica si poate aduce conventia pentru semnare in fiecare zi de marti si joi (in perioada de concediu 04-20.08.2020) in intervalul 10-12 (sau in mode exceptional joi 6.08 intre 9-17).

V3. Pentru cazul conventiilor semnata cu semnatura electronica certificata acestea vor fi semnate electronic de către un reprezentant al facultatii.

V4. In caz exceptional, cauzat de imposibilitatea deplasarii din cauza dispozitiilor legale pentru pandemia COVID, studentul va notifica responsabilul de practica si va transmite o varianta scanata color (documentul trebuie scanat la o rezolutie decenta (nu poze)) pe adresa secretariat@acs.pub.ro. In acest caz exceptional, se va semna electronic, in baza deciziei emise urmand ca in momentul in care reglementarile vor permite, sa se semneze si in original.

Organizarea activității de practica pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare

Pentru STUDENTII DIN ANUL III si după caz II si IV – CICLUL UNIVERSITAR DE LICENȚĂ

Stagiile de practică sunt parte integranta a planurilor de învățământ la programele de licență.

Conform METODOLOGIEI PRIVIND REGLEMENTAREA PRACTICII STUDENȚILOR DIN ANUL II, III ȘI IV – CICLUL UNIVERSITAR DE LICENȚĂ – Anul universitar 2019-2020 sunt stabilite următoarele:

 • Durata stagiului de practica pentru studenții înscriși la ciclul de licența este 180 ore.
 • Stagiile de practica se pot desfășura in perioada 25 mai – 25 septembrie 2020.

Stagiile de practică se pot efectua în companiile cu care facultatea stabilește convenții de practică sau în laboratoarele de cercetare ale facultății.

Colocviile de evaluare a stagiului de practică se desfășoară în septembrie, la o data anunțată ulterior.

Pentru studenții care beneficiază de plasamente Erasmus in companii din străinătate, regulile stagiului sunt cele stabilite de biroul Socrates-Erasmus.

Responsabilii de practica sunt:

 • Anul 3 Calculatoare, toate specializările: Sl. dr. ing. Vlad Posea (vlad.posea@upb.ro)
 • Anul 3 Ingineria sistemelor, direcția A: Conf. dr. ing. Florin Anton (florin.anton@upb.ro)
 • Anul 3 Ingineria sistemelor, direcția B: Sl. dr. ing. Severus Olteanu (severus.olteanu@upb.ro)

Pentru efectuarea unui stagiu de practică, trebuie parcurse o serie de etape si întocmite documente specifice așa cum sunt indicate in continuare.

 

ETAPA 1

Fiecare student va alege un Partener de Practica.

Următoarele variante sunt disponibile conform METODOLOGIEI PRIVIND REGLEMENTAREA PRACTICII STUDENȚILOR DIN ANUL II, III ȘI IV – CICLUL UNIVERSITAR DE LICENȚĂ – Anul universitar 2019-2020.

 

Varianta 1. Studenții care lucrează în prezent, cu contract individual de muncă (CIM).

Studenții care se încadrează la această variantă vor prezenta, la începutul anului universitar 2020-2021, o adeverință din care să reiasă faptul că au efectuat practica la locul de muncă, după efectuarea programului prevăzut în CIM, în cuantum de 180 de ore.

 

Varianta 2*. Studenții care își pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde sunt acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai – 25 septembrie 2020.

În acest caz, studenții sunt obligați să încheie cu societatea respectivă o conventie de practica/portofoliu de practica, conform modelului stabilit de conducerea facultății, iar la terminarea perioadei de practică să obțină din partea partenerului de practică Atestatul de Practică prin care să certifice efectuarea a 180 de ore.

 

Varianta 3. Studenții care NU își pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde să fie acceptați pentru a efectua practica în perioada 25 mai – 25 septembrie 2020.

Acestei categorii de studenți li se va oferi, de către facultatea de unde provin, posibilitatea de a efectua stagiul de practică sub îndrumarea unui cadru didactic, într-unul din laboratoarele universității.

Activitatea se va desfășura în anul IV de studii, pe întreaga durată a semestrului I al anului universitar 2020-2021, pe o perioadă de maximum 21 de săptămâni, repartizate astfel: cele 14 săptămâni de școală, vacanța de iarnă, sesiunea de examene din ianuarie-februarie 2021 și pe durata vacanței intersemestriale.

 

Studentul va completa un formular de practica disponibil pe platforma acs.curs.pub.ro, secțiunea aferenta practicii anul 3 CTI, toate seriile, respectiv secțiunea administrativ IS – practica, pana pe 28 iunie 2020. Formularul de pe acs.curs.pub.ro va conține:

 • opțiunea studentului pentru una dintre cele 3 variante de practica enuntate anterior
 • date generale referitoare la partenerul de practica si desfasurarea stagiului

Formularul de practica va fi avizat in scurt timp dupa depunere de comisia desemnata de facultate.

Dupa avizare se poate trece la etapa 2.

*In cazul in care partenerul de practica este din afara tarii studentul va contacta îndrumătorul de practica din partea facultății, pentru detalii legate de completarea formularului.

*In cazul in care studentul a fost acceptat deja pentru stagii de practica in laboratoarele facultății studentul, toate datele partenerului de practica se înlocuiesc cu cele ale facultății. Facultatea de Automatică și Calculatoare, reprezentant Conf. Dr. Ing. Mihnea Alexandru MOISESCU, Decan, adresa Splaiul Independentei 313, Sector 6, București, email:decanat@acs.pub.ro, telefon: +40 21 402 91 79 , iar Numele şi prenumele tutorelui desemnat de partenerul de practica nu se completează

 

ETAPA 2

După avizarea de către comisia desemnata de facultate a formularului de practica, fiecare student va completa Convenția de Practica/Portofoliul de practica, conform modelului disponibil pe site-ul Facultății de Automatica si Calculatoare si in platforma acs.curs.pub.ro la Sectiune dedicata practicii studentesti 2020.

Convenția reprezintă angajamentul studentului că va face stagiul la Partenerul de Practica şi al Partenerul de Practica că îl va primi.

Prin semnarea  convenției de practică studentul se obligă să desfășoare practica la Partenerul de Practica. Nici o altă convenție de practică semnata de student cu alt Partener de Practica nu poate fi acceptată, în același an universitar.

Convenția de Practica va fi transmisa de către student, către Partenerul de Practica. După completare si semnare aceasta va putea fi încărcată pe platforma acs.curs.pub.ro la Sectiune dedicata practicii studentesti 2020.

Convenția de practica ce trebuie completată şi semnată este: model_conventie_cadru.doc. Varianta in engleza: conventie_acs_traducere.doc Amândouă variante sunt disponibile pe site-ul facultății si pe platforma acs.curs.pub.ro.

Sunt disponibile următoarele modalități de semnare a convenției de practica:

 1. Convenția de Practica poate fi semnata olograf de către student si Partenerul de Practica.
 2. Convenția de Practica poate fi semnata olograf de către student si folosind semnătura electronica autorizata de către Partenerul de Practica
 3. Convenția de Practica poate fi semnata folosind semnătura electronica autorizata atat de către Partenerul de Practica cat si de către student

Convențiile de practica semnate de student si de companie vor fi depuse conform indicațiilor date, prin platforma acs.curs.pub.ro la Sectiune dedicata practicii studentesti 2020 pana cel târziu la data de 21 iulie 2020. În cazul în care un student nu predă convenția de practică până la această dată se consideră că nu efectuează stagiul de practică şi va putea să refacă stagiul conform variantei 3 de mai sus. Stagiul de practica se considera inceput la data semnarii conventiei de catre partenerul de practica.

Convențiile de practica vor fi semnate de facultate pana cel târziu la data de 26 iulie 2020 si vor fi disponibile pe platforma acs.curs.pub.ro.

Studentul va aduce Convenția de Practica, semnata la finalizarea activității de practica sau la o data comunica ulterior daca reglementările legale nu vor permite acest lucru .

In cazul în care partenerul de practică dorește un exemplar în original, semnat olograf, al Convenției de Practica, studentul va trimite prin poștă convenția semnata sau o va preda la facultate in baza unei programări prealabile. Numarul de exemplare semnate este egal cu numarul entităților care semnează documentul.

 

ETAPA 3

La finalizarea stagiului, inainte de colocviul de practica, (conform calendarului ce va fi anunțat ) studentul va încarcă pe platforma acs.curs.pub.ro următoarele documente conform modelelor disponibile pe site-ul facultatii si prin platforma acs.curs.pub.ro la Sectiune dedicata practicii studentesti 2020 :

 1. Caiet de practică – Un document în care studentul notează ce a realizat la practică în fiecare săptămână, redactat conform modelului disponibil pe site-ul facultății: caiet-de-practica.doc.
 1. Atestat de practica/Adeverință practică – Un document de o pagină conținând evaluarea activității în cadrul firmei, evaluare realizată de tutorele stagiarului, conform modelului disponibil pe site-ul facultății: atestat-de-practica_acs.doc.

 

ETAPA 4

Colocviile de practică

Datele pentru colocviile de practică vor fi anunțate până la sfârșitul sesiunii de restante din luna septembrie. ( conform calendarului ce va fi anunțat).

La colocviile de practica vor participa studenții care au finalizat practica.

Studenții care desfășoară practica în facultate vor contacta cadrul didactic supervizor pentru detalii legate de documentele ce trebuie predate.